Το ιχθυοτροφείο Προκοπάνιστος

Είναι αλιευτική θέση - ιχθυοτροφείο που ανήκει στο ευρύτερο σύμπλεγμα της Κεντρικής Λιμνοθάλασσας.

φωτογραφία από Google Earth


Πρόκειται για λιμνοθάλασσα ανοικτού τύπου με εκτεταμένο μέτωπο επικοινωνίας με τον Πατραϊκό Κόλπο οριοθετημένο με ιχθυοφραγμούς κατασκευασμένους από ξύλο και πλαστικό συνολικού μήκους 8.000 m, εφοδιασμένο με 14 μεσολογγίτικα διβάρια και μία φυσική αμμονησίδα μήκους 2.000 m.
Η αλιευτική θέση - ιχθυοτροφείο "Προκοπάνιστος" της Κεντρικής λιμνοθάλασσας αποτελεί σήμερα αντικείμενο αλιευτικής εκμετάλλευσης του συνεταιρισμού "Τα Ρεμπάκια" που έχει έδρα το Αιτωλικό και ο οποίος έχει αναλάβει τη τρέχουσα εκμετάλλευση από το 2010 με απευθείας ανάθεση.

Η εξαλίευση γίνεται με 7 παραδοσιακού τύπου ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις και με νόμιμα δίχτυα στο «μέσα Διβάρι», που αποτελεί τμήμα του ιχθυοτροφείου με αποκλειστική εκμετάλλευση.