Ο Αλιευτικός Συνεταιρισμός "τα Ρεμπάκια"

Ο Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός «Τα Ρεμπάκια» λειτουργεί με βάση τον νόμο 4015/2011 και είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Αγροτικών Αλιευτικών συνεταιρισμών. Έχει εγγεγραμμένα 20 μέλη με Συνεταιριστική μερίδα 1.550€ έκαστος και ενδεικτικά ο κύκλος εργασιών το 2011 περιλαμβάνει 170.592 € από αλιεύματα .

 Ο Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός Αιτωλικού «Τα Ρεμπάκια» ήταν μισθωτής του Ιχθυοτροφείου «Προκοπάνιστος» της Κεντρικής λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου από το 2010 και για διάστημα τριών ετών.
Από το 2013 έγινε αναμίσθωση λόγω επιτυχημένης εκμετάλλευσης. Ενδεικτικό της επιτυχημένης εκμετάλλευσης που οδήγησε στην αναμίσθωση είναι ότι το 2010 και 2011 πέτυχε μέση παραγωγή 33.783 κιλά έναντι μέσης παραγωγής 16.242 κιλά τα προηγούμενα 5 χρόνια. Η νέα μίσθωση είναι πενταετής με ρήτρα αναμίσθωσης για δέκα χρόνια λόγω της ένταξής του σε επενδυτικό σχέδιο του ΕΠΑΛ 2007-2013.
Το καινούριο καθεστώς μίσθωσης του ιχθυοτροφείου καθώς και η ένταξη στα επενδυτικά σχέδια δίνει τη δυνατότητα για περεταίρω προοπτικές αξιοποίησής του καθώς αντιμετωπίζεται ένα από τα ουσιαστικότερα εμπόδια στον μακρόπνοο σχεδιασμό εκμετάλλευσης των ιβαριών.
Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται η εξαιρετικά θετική μεταβολή στο ιχθυοτροφείο Προκοπάνιστος από το 2010 που ανέλαβε την εκμετάλλευσή της ο συνεταιρισμός "τα Ρεμπάκια".MO 2006-2009 (κιλά)
ΜΟ 2010-2013
(κιλά)
% μεταβολή
 Τουρλίδα
12,675.00
24,447.50
192.9
Παλαιοπόταμος
18,962.00
28,662.50
151.2
Θολή
11,791.00
19,942.25
169.1
Κόμμα
15,580.00
46,630.54
299.3
Βασιλάδι
33,418.00
30,218.38
90.4
Προκοπάνιστος
16,242.00
40,121.00
247.0
Σύνολο
129,704.00
190,022.17
146.5


Τα αλιεύματά του ο συνεταιρισμός τα διακινεί κυρίως από δύο ιχθυοπωλεία του που βρίσκονται στο Αιτωλικό και ανήκουν σε μέλη του και πωλούν ψάρια αποκλειστικά παραγωγής του.

Από τον αλιευτικό συνεταιρισμό “τα Ρεμπάκια” εφαρμόστηκαν το 2014 οι καινοτόμου χαρακτήρα τροποποιήσεις επί των υφιστάμενων ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων. Στόχος των τροποποιήσεων αυτών είναι η αύξηση του πληθυσμού των ψαριών στην παράκτια ζώνη και η αειφόρως διαχείρισή της, αφού επιτρέπουν τη διαφυγή μεγάλου αριθμού νεαρών και μικρού μεγέθους ψαριών προς την θάλασσα.